TỔ CHỨC TƯ VẤN CHỨNG NHẬN CHẤT LƯỢNG

KNA Certification

KNA Certification (KNA Cert) là tổ chức Đào tạo và Chứng nhận Hệ thống quản lý, chuyên tư vấn các chứng nhận chất lượng như chứng nhận hũu cơ USDA, tiêu chuẩn toàn cầu về thực hành nông nghiệp tốt Global GAP, tiêu chuẩn thực hành tổ chức nông nghiệp tốt VietGap, tiêu chuẩn HACCP, ISO 22000,....